Xử lý nước thải thủy sản | Công ty TNHH Thuỷ Sản Biển Đông - Hậu Giang
Tin tức
Xử lý nước thải thủy sản | Công ty TNHH Thuỷ Sản Biển Đông - Hậu Giang
     

Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông Hậu Giang

Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
 

Công trình: Xử lý nước thải thủy sản

Công suất: 1.200 m3/ngày đêm